قطره پدیا د3 شایگان 30 میلی لیتر

  • بهبود رشد و شکل گیری استخوان ها
  • تقویت کننده استخوان
  • حفظ سلامت بینایی
  • جذب بهتر کلسیم 
  • با طعم موزی

38,000 تومان